Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Bornholms Kajakklub, forkortet til BK. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Hasle havn (Postadresse formandens.) Foreningen er stiftet den 9. juni 2011


§2. Foreningens formål.

Stk. 1. Foreningens formål er, via et forpligtende fællesskab, at: - tilbyde og virke for fremme af kajakpolo og havkajak herunder vandidræt, sundhed og motion - tilbyde grunduddannelse i Kajakpolo,- havkajak og søsikkerhed - aktivere medlemmerne gennem sociale fællesskaber til fremme af viden og evner, forståelse og respekt for søsikkerhed ved aktivitet i svømmehal og på havet.

Stk. 2. Foreningen er medlem af DGI og Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og underlagt disse forbunds love og bestemmelser.

 

§3 Klubbens ledelse.

Stk. 1 Bestyrelse. Bestyrelsen består af 3 el. 5 medlemmer

          Formand                                      (vælges i ulige år)

          Kasser                                           (vælges i lige år)

          1 el. 3 Bestyrelsesmedlem    (Vælges i lige år, hvis 3 medlemmer 2 i lige år 1 i ulige år)

Stk. 2 Bestyrelsen kan supplere sig selv for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. I perioder hvor formandsposten er vakant vælger bestyrelsen en konstitueret formand, der dog ikke kan være kassereren.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter almindelig indvarsling af mødet og

Med en bestyrelse på 3 medlemmer, når mindst 2 medlemmer er mødt, deriblandt formanden. (Med en bestyrelse på 5 medlemmer, når mindst 3 medlemmer er mødt, deriblandt formanden.) Beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende for afstemningens udfald.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og foreningen tegnes af formand og kasserer. Der skal føres protokol over bestyrelsesmøder.

Stk. 5 Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Stk. 6 Udvalg.

Havkajak:

Kajakpolo:

Forælder:

Materiel:

Udvalgene supplerer sig selv, og godkendes på efterfølgende generalforsamling.

Udvalgene kan efter behov deltage i bestyrelsesmøderne, med en fra udvalget, og har stemmeret for sit udvalgs område.


§4. Aktive medlemmer.

Stk. 1. Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver der er fyldt 12 år og som kan tilslutte sig foreningens formål. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Stk. 2. Frigivelse til kajakpolo og havkajak sker i henhold til foreningens sikkerhedsreglement. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 3. Nye medlemmer udfylder og underskriver indmeldelsesformular. Børn under 12 år kan optages efter individuel vurdering i samråd med forældre/værge. Medlemmerne, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser overfor tredjemand.


§5. Passive medlemmer.

Stk. 1 Som passivmedlemmer kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for foreningen. Disse kan deltage i medlems- og temamøder, men har ingen stemmeret, og kan ikke deltage i sportsaktiviteter. Dog kan bestyrelsen bestemme, at konkrete sportsaktiviteter kan være tilladt for passive i kortere eller længere perioder.
Et passivt medlem kan deltage 2 timer/gange i svømmehallen, eller to ture på havet i følge med erfaren og frigivet roer.


§6. Kontingent.

Stk. 1 Kontingenter fastsættes af den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Opkrævninger udsendes kvartalsvis 14 dage før forfaldsdatoer som er, 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Efter betalingsfristens udløb mailer kassereren en rykkerskrivelse med en ny betalingsfrist og med kopi til bestyrelsen. Der opkræves rykkergebyr ved 2. rykkerskrivelse.

Overholdes denne betalingsfrist ikke betragtes medlemmet som udmeldt fra betalingsfrist dato.

Stk. 3 Hvis en person, der er udmeldt af klubben på grund af kontingentrestance, inden ½ år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i foreningen igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode.

 

§7. Udmeldelse.

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer p.g.a. aktiviteter der skønnes at modarbejde foreningens formål og interesser, herunder brug af stoffer, der er opført på DIF’s dopingliste.

Stk. 3. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages ved en ny generalfor-samlingsbeslutning.

 

§8. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar og finder sted efter skriftlig indkaldelse via e-mail til alle medlemmer. Det er medlemmernes ansvar at meddele foreningen den rette e-mail adresse og postadresse. Indkaldelsen opslås tillige på hjemmesiden. Indkaldelsen skal udsendes senest 2 og højst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2.
Dagsorden:

Valg af dirigent.

Valg af referent

Valg af 2 stemmetællere

Bestyrelsens beretning.

Beretninger fra udvalg.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år til orientering.

Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5

Fastsættelse af kontingent.

Valg til bestyrelsen (se § 3 stk. 1).

Formand * ulige år

Kasserer * lige år

1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
hvis et bestyrelsesmedlem vælges dette i lige år.
Hvis 3 bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år 1 i ulige år.
 

Valg af medlemmer til aktive udvalg:
Havkajak.
Kajakpolo
Forældre.
Materiel.
Udvalgene kan efter behov deltage i bestyrelsesmøderne, med en fra udvalget, og har stemmeret for sit eget udvalgs område.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Valg af revisor

Valg af revisorsuppleant

Eventuelt.

 

Stk. 3. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt og/eller frigivet medlem over 16 år og som ikke er i restance med klubkontingent. Forældre (værge) til børn under 16 år, kan på generalforsamlingen afgive 1 stemme på barnets vegne.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er til stede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ved generalforsamlingen føres referat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres.


§9. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.


§10. Regnskab & økonomi.

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet, herunder budgettet for året. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.

Stk. 3. Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank.

Stk. 4. Regnskabet, forsynet med revisors påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§11. Revisor.

Stk. 1. Revisoren og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling. De kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afgive resultatopgørelse og status pr. 31. december til revisor. Revisoren skal senest 14 dage efter have gennemgået det samlede regnskab og påset, at beholdningerne er til stede. Revisor forsyner resultatopgørelsen og status med påtegning.

Revisor (og bestyrelsen) skal - udover at påtegne regnskabet med "at det er gennemgået og påset at beholdningen er tilstede..." - også attestere, at gældende love og retningslinjer er overholdt.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.

Stk. 3. Bestyrelsen fremlægger resultatopgørelse og status til godkendelse samt budgetforslag for den kommende regnskabsperiode til orientering på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status skal være underskrevet af bestyrelsens medlemmer.


§12. Bestemmelser.

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder relevante sikkerhedsbestemmelser tilpasset havne- og svømmebassin og frigivelse til roning på åbent vand. Bestyrelsen udarbejder relevante materielbestemmelser. Sikkerhedsbestemmelser og materialebestemmelser vedtages af generalforsamlingen. Bestemmelserne lægges på hjemmesiden.

Er det nødvendigt at rette uhensigtsmæssige ting i sikkerhedsbestemmelser eller materialebestemmelserne mellem generalforsamlingerne, kan bestyrelsen gøre dette. Rettelser lavet af bestyrelsen sendes ud på nyhedsmail og lægges op på hjemmesiden, rettelserne godkendes på næstkommende generalforsamling.


§13. Foreningens opløsning.

Stk. 1. Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3. Ved opløsning af foreningen, skal foreningens værdier overdrages til almennyttige formål på Bornholm i henhold til generalforsamlingsbeslutning.

 


Således vedtaget på stiftende generalforsamling
Bornholm, den 9. juni 2011

Dirigent: Ole Sig signeret efterfølgende


Revideret på ordinær generalforsamling 28. februar 2012 afholdt i Gudhjem Svømmehals lokaler

Navn ændret på generalforsamlingen den 28. feb. 2012 til Bornholms Kajakklub. Rettelser i § 2 stk. 2, § 7 stk. 2 & stk. 3,

Dirigent: Poul Bloch Underskrevet eksemplar er modtaget efterfølgende og befinder sig i sekretærens mappe.


Revideret på ordinær generalforsamling 23. februar 2013 kl. 10:00 afholdt i Hasle Sejlklubs lokaler

Rettelser og tillæg til: §2 stk. 1, §2 stk. 3, §3 stk. 2 og 3, §4 stk. 1, §5 stk. 3 og §9 stk. 1

Dirigent: Johan Lorentzen signeret efterfølgende


Revideret på ordinær generalforsamling 19. februar 2014 kl. 19:00 afholdt i Hasle Sejlklubs lokaler

Underskrevet af dirigenten Michael Bager Hansen______________________________________________________


Revideret på ordinær generalforsamling 20. februar 2017 kl. 18:30 på Hasle ”rådhus”

Rettelser og tillæg til: §5 stk. 1, §12 stk. 1.

Underskrevet af dirigenten Torben Ipsen______________________________________________________